Wdrażanie LSR

Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji, które będą realizowane na podstawie umowy przyznania pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego PROW na lata 2007 - 2013     dodano dn. 26-01-2010r.

 Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - Strona 1

 Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - Strona 2


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej     dodano dn. 08-12-2009

 Rozporzadzenie MR z 17.10.2007 r

 Rozporzadzenie MR z 6.05.2008

 Rozporzadzenie MR z 13.07.2010

 Rozporzadzenie MR z 7.09.2010


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw     dodano dn. 08-12-2009

 Rozporządzenie MR z 17.07.2008

 Rozporzadzenie MR z 24.03.2009

 Rozporzadzenie MR z 24.03.2010


Małe projekty     dodano dn. 08-12-2009

 Rozporządzenie MR z 9.07.2008

 Rozporzadzenie MR z 27.04.2009

 Rozporzadzenie MR z 19.08.2010


Odnowa i rozwój wsi     dodano dn. 08-12-2009

 Rozporzadzenie z 14.02.2008 Tekst jednolity


Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Królewski Gosciniec Podlasia” po zmianach     dodano dn. 30-11-2009

Tekst jednolity Lokalnej Strategi Rozwoju Stowarzyszenia „Królewski Gosciniec Podlasia” po zmianach wprowadzonych w dniu 29.11.2009 r.

 Więcej..


Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji     dodano dn. 14-09-2009

Przedstawione tu zestawienie rzeczowo - finansowe operacji jest załącznikiem do Umowy Przyznania Pomocy Nr 00002-6932-UM1000001/09 z dnia 11 września 2009 r. na podstawie której Stowarzyszenie uzyska dofinansowanie z PROW na lata 2007 - 2009 na funkcjonowanie funkcjonowanie Biura oraz na organizację Turnieju Wi Partnerstwa o Koronę Królewskiego Gościńca Podlasia, spotkań informacyjnych z mieszkańcami obszaru działania Stowarzyszenia i szkolenia dla Członków Rady i Zarządu Stowaryszenia.

 Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - strona 1

 Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - strona 2

 Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - strona 3

 Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - strona 4


Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Królewski Gosciniec Podlasia”     dodano dn. 03-08-2009

Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem okreslajacym najważniejsze kierunki rozwoju Stowarzyszenia „Królewski Gosciniec Podlasia” działajacego na terenie czterech gmin województwa podlaskiego: Dobrzyniewa Dużego, Jasionówki, Knyszyna i Krypna. Lokalna Strategia Rozwoju powstała jako ukoronowanie szeregu spotkan, warsztatów, wyjazdów społecznosci lokalnych reprezentujacej trzy sektory: społeczny, biznesowy i pozarzadowy. W nierzadko burzliwej, ale zawsze konstruktywnej atmosferze dyskusji wykuwała sie idea zmian w sposobie myslenia o swojej „Małej Ojczyznie”, idea tworzenia wspólnoty ludzi gotowych wziac na siebie cieżar odpowiedzialnosci za przyszłosc swojego regionu. Od momentu wejscia Polski do Unii Europejskiej zwielokrotniły i stały sie realne możliwosci zwiazane z pozyskiwaniem funduszy unijnych. I to srodków nie dzielonych centralnie, ale bezposrednio przez samych zainteresowanych. Na inwestycje może i małe, ale wypływajace z jasno okreslonych potrzeb i oczekiwan społecznosci lokalnych. Takimi to własnie funduszami kierowanymi bezposrednio do lokalnych pomysłodawców zarzadzac bedzie Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Królewski Gosciniec Podlasia”.

 Więcej..


© 2009 Stowarzyszenie Królewski Gościniec Podlasia